PÆDAGOGIK OG LÆRING

Evaluering

Evalueringskultur
Bestyrelsens evaluering ud fra samtaler med lærerne
Forældrekredsens evaluering – ”Mød bestyrelsen”
Lærer/forældre evaluering
Lærer/forældre/elev evaluring
Intern elevevaluering
Intern lærerevaluering
Forældretilsyn
Vurdering af skolens samlede undervisning
Evaluering – skematisk opstillet
Grundmodel for evalueringer i punktform
Tilsynserklæring fra Tilsynsførende
Trin og slutmål
Undervisningsmiljøvurdering
Nøgletal
Evalueringskultur

Evalueringskultur på Frijsendal friskole

På vores friskole evalueres undervisningen fortløbende gennem:

Bestyrelsens evaluering ud fra samtaler med lærerne

Bestyrelsens evaluering ud fra samtaler med lærerne

En gang årligt evaluerer bestyrelsen på vegne af forældrekredsen centrale områder ved undervisningen sammen med skolens leder, lærere, pædagoger og andet personale. Det er vigtigt, alle skolens medarbejdere er repræsentereret. Der findes et eller flere fokuspunkter inden mødet og der er givet en fast struktur for mødet, så fokus kan holdes. Udgangspunktet tages i bestyrelsens gameplan, hvor der hvert år listes en række emner, der skal arbejdes med gennem skoleåret. En vigtig del af arbejdet er også at udvikle skolen, og der arbejdes derfor også med hvilke fokuspunkter det fremtidige arbejde skal tage udgangspunkt i.

Forældrekredsens evaluering – ”Mød bestyrelsen”

Forældrekredsens evaluering gennem ”Mød bestyrelsen” –møde

En gang om året inviteres alle forældre til at komme forbi på skole for at drøfte centrale perspektiver ved skolens undervisning med skolens bestyrelse. Det er vigtigt at denne mulighed gives til alle, hvorfor repræsentanter for bestyrelsen vil være at finde på skolen i et tilstrækkeligt tidsrum. Vi har derfor valgt at gøre dette på vores arbejdslørdage. Her mødes de fleste forældre og man får mulighed for at komme forbi bestyrelsen, komme med ris og ros og høre om bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens arbejde forsøges tydeliggjort med gennemgang af vores gameplan på forældremøderne i starten af skoleåret og man kan også finde eksemplarer af gameplanen på skolen, så man kan følge med i, hvad der arbejdes med i løbet af året.

Lærer/forældre evaluering

Lærer/forældre evaluering ved mindst 1 årlige møde. (Forældremøde)

I starten af skoleåret inviteres forældre til møde omkring der børns kommende skoleår. Her gennemgås tanker og planer (herunder læseplaner) for kommende skoleår. Her indgår erfaringer fra tidligere skoleår (Herunder inddragelse af forældre-, bestyrelse- og lærer-evalueringer).

Der vælges mindst to forældrerepræsentanter for hvert klassetrin, der sammen med klasselærer formidler oplysninger og viden i både retning af skole og hjem.

Her ud over afholdes der forældreråd efter behov. Det kan både være lærere, forældre eller elever, der kan opfordre til dette.

Lærer/forældre/elev evaluring

Lærer/forældre/elev evaluering gennem 2 årlige samtaler (skole – hjem samtaler)

Alle børn og forældre kan til enhver tid henvende sig til deres barns lærer og få en snak.
Herudover tilbydes 0. – 6. klasse 2 gange årligt en personlig uddybende samtale omkring elevens skolegang.
Skolens 7., 8. og 9. Årgang tilbydes en skole-hjem samtale i efteråret og et årligt tidligt forår, hvor alle relevante faglærere er repræsenteret. Her ud over aftales det mellem lærere og forældre, hvorvidt det findes relevant med opfølgningsmøder gennem året.
I skole – hjem samtalerne indgår bl.a. elevens

 

Der aftales i fællesskab en plan for hvilke områder eleven kan udvikle sig på.

Intern elevevaluering

Intern elevevaluering.

Det er vigtigt, at eleverne bliver vænnet til at tage stilling til deres egen undervisning. Der bliver derfor løbende gennem hele skoleåret afsat tid til at tale med den enkelte elev om såvel faglige som social udvikling – herunder indsats og udbytte af undervisningen. Det er vigtigt, at eleverne har mulighed for at have indflydelse på indholdet af undervisningen, ved at komme med konkrete forslag til emner og projekter. Evalueringen her af har derfor blandt andet ført til indførelsen af faget ”projekt”. Her gives eleverne rig mulighed for at have konkret indflydelse på valg af emner og metoder.

Som et vigtigt element i den samlede evaluering indgår naturligt elevernes holdning og udtalelser omkring undervisningen. Lærerne vælger selv hvilken evalueringsform / metode, de benytter med eleverne. Disse gøres der rede for ved skole – hjem samtale, samt at metoder diskuteres og evalueres på personalemøder. På denne måde bliver eleverne på Frijsendal friskole fra start vænnet til at tage stilling og reflektere over undervisningen. Dette forpligter og lærerne lytter derfor meget til elevudtalelserne.

Her ud over har eleverne deres eget elevråd. Her deltager repræsentanter fra skolens 4. Klasse og til og med 9. Klasse. Der er tilknyttet en lærer, der hjælper elevrådet med at strukturere møder m.v.

Intern lærerevaluering

Intern lærerevaluering

En af lærernes fornemste opgaver er hele tiden at udvikle undervisningen ved at evaluere og gøre den endnu bedre. Således evalueres et hvert fællesforløb samlet i personalegruppen på personalemøder, ligesom de enkelte teams som et naturligt led hele tiden evaluerer undervisningsforløb i planlægningen af nye forløb for at gøre dem bedre.

Generelt er der på skolen et ønske om og gejst til at videreudvikle og komme med nye ideer til undervisningen.
Lærere og pædagoger arbejder sammen tværfagligt, og der er fast 3 timers personalemøde hver 3. uge. Alle ansatte kan føre punkter til dagsorden, hvilket også betyder, at alle kan komme med fokuspunkter til evaluering.
Hver uge er der afsat tid til teammøder, hvor der igen kan evalueres og planlægges fremadrettet.
Hertil kommer små planlægningsmøder på tværs af lagene i forbindelse med temaer og tværfaglige projekter.
3 gange årlig afsættes der 2 – 3 sammenhængene lærerdage (pædagogiske dage), hvor alle ansatte evaluerer -inspirerer og planlægger undervisningen. Dette foregår henholdsvis umiddelbart inden starten af skoleåret, i april og efter endt skoleår.

I skoleåret 2016 / 2017 har vi sat endnu mere fokus på vores teamsarbejde, da hele det pædagogiske personale deltager i et fælleskursusforløb løbende over hele året, der omhandler teamsamarbejde og klasseledelse.

Forældretilsyn

Forældretilsyn

I Undervisningsministeriets Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse på friskoler står der om forældretilsynet (i uddrag):

Ud fra ovenstående har vi på Frijsendal friskole lavet en række forældreforventninger. Når forældrene lever op til disse forventninger overholdes forældre tilsynet. Forældreforventningerneudleveres til kommende forældre i forbindelse med indskrivningen og præsenteres igen på alle klassetrin ved forældremøderne ved skoleårets begyndelse.

De er tillige tilgængelige på skolens hjemmeside:
Frijsendal Friskole er et aktivt valg. Forældre, der vælger friskole til deres børn, gør det fordi de ønsker og forventer noget andet og mere. Det handler om en god skolegang med højt fagligt niveau i overskuelige, trygge og nære rammer. Det handler også om, at hele familien indgår i et fællesskab omkring skolen.

Til gengæld forventer Frijsendal Friskole, at forældre aktivt og loyalt tager del i livet og fællesskabet omkring skolen. Hertil hører at forældrene:

• Er medlemmer af skolekredsen
• Møder op til generalforsamlingen
• Kommer til fællesarrangementer som f.eks. juleaktivitetsdag og grillfest.
• Møder op til forældremøder og skole/hjem-samtaler
• Deltager i de to arbejdslørdage pr. skoleår – en om foråret og en om efteråret
• Hjælper med rengøring 2 gange om året ( 3-5 timer)
• Orientere sig via skoleintra og diverse nyhedsbreve pr. mail ( tilmelding sker via skolens hjemmeside)
• Læser med sit barn 15 min. hver dag (0.-3. kl.)
• Orienterer sig om lektier via lektiebog eller lektiekalender på nettet.
• Sørger for barnet møder undervisningsparat om morgenen; herunder at skoletaske og madpakke er pakket. Desuden passende tøj til dage med idræt.
• Respekterer at kontakt med klasselærer/lærer sker på hverdage senest kl. 20.00
• Frijsendal Friskole tilstræber direkte og personlig kommunikation mellem forældre og ansatte omkring den enkelte elevs trivsel og læring i hverdagen.

Desuden underretning gennem:
• Børnenes oplevelser
• Dagbøger
• Rapporter og andre fremlæggelser efter projektforløb
• Nyhedsbreve fra lærere/skole
• Resultater af 9. klasses afgangsprøve
• Løbende samtaler med klasselærer og kontaktpædagog

Vurdering af skolens samlede undervisning

Vurdering af skolens samlede undervisning.

Som beskrevet omkring evalueringskulturen på Frijsendal friskole, laves der løbende evalueringer af skolens undervisning og dette er et væsentligt udgangspunkt i vores selvevaluering. Evalueringen af skolens samlede undervisning er, ud over fastsatte fokuspunkter, altid et punkt til fællesmøderne mellem bestyrelses og personale (sidste møde 16. januar 2017). Her er de løbende evalueringer og opfølgningsplaner udgangspunkt for en fælles debat om skolens samlede undervisning i forhold til fælles mål. For at sikre kvalitet i selvevalueringen, mener vi, at det også er vigtigt at sætte sig nogle fokuspunkter herudover. Se fanebladet “Evaluering i punktform” for metoder til evaluering og undersøgelse af fokuspunkterne.

Igangværende fokuspunkter:

 

Selvevaluering januar 2017

Med fokus på skolens SFO har det været nærliggende at tage udgangspunkt i hvad, vi gør nu og hvad der virker og hvad, der kunne være bedre. Inden mødet havde vi derfor bedt vores forældre til brugere af SFO om at udfylde et spørgeskema, der omhandlede den daglige struktur i vores SFO. Her fremgår det tydeligt, at man vægter god normering i det daglige frem for andet. Samtidig er det også tydeligt, at man er rigtig glade for den eftermiddagsservering, der foregår i SFO’en. Der kunne være et ønske om flere aktiviteter i løbet af eftermiddagen. Da vores SFO-leder går ned i tid og stopper i vores SFO med udgangen af dette skoleår skal der også findes en løsning på kommende struktur for SFO’en.

Som udgangspunkt oplever vi på Frijsendal friskole meget engagerede forældre, der involverer sig i deres børns skolegang. Skolen er vokset fra at være en lille friskole med 61 elever i august 2009 til at være en skole med over 180 elever i 2017. Ud og at styrke samarbejdet mellem skole og hjem ønsker vi derfor også at sikre os, at vi fastholder ”friskole-ånden”. Man skal som forældre være med til at løfte opgaverne på skolen, så vi fremadrettet også oplever en skole med drift, hvor forældrene også er rollemodeller for alle vores elever. Vi ønsker derfor at tydeliggøre hvilke forventninger, vi har til vores forældre på skolen og arbejde med hvordan skole og hjem møder hinanden.

På Frijsendal friskole har vi ikke tidligere haft en nedskreven sundhedspolitik. Vi har været enige om, at med god sund fornuft kommer vi langt – og det tror vi nu også stadig, men det kan have sine fordele at have noget at støtte sig op af, når man diskuterer sundhed på en klasse og blandt en forældregruppe. Vi ønsker derfor at tydeliggøre vores sundhedspolitik ved at skriftlige gøre den og samtidig se på hvilke elementer, der skal findes plads til i en sundhedspolitik (motion, mad, trivsel, medier m.m.)

Da vi overtog bygningerne i august 2009 var der ikke længere noget naturfagslokale. Den daværende folkeskole gik kun til og med 6. Klasse, og man havde derfor ikke prioriteret at bygge nyt og tidsvarende naturfagslokale. Hidtil har vi lånt os til lokaler på andre skoler, men med de nye prøveformer i naturfag vil det i højere grad end tidligere være nødvendigt at kunne gå i eget lokale. Vi ønsker derfor at fremtidssikre vores naturfag ved at etablere et lokale til naturfag på skolen.

 

Opfølgningsplan:

Gennem foråret prøves forskellige ideer af i SFO, så de efterfølgende kan evalueres på og evt. blive en fast del af vores SFO-struktur næste skoleår. Det bestemmes, at der ikke skal være en SFO-leder, men at dette falder ind under skolens ledelse (Skole- og viceleder). Der laves aftale med Regnbueskolen (nabofriskole) om fælles feriepasninger. Vores pædagog i vores førskole-gruppe ”skolespirerne” fastansættes og bliver i skoleåret 2017 / 2018 en fast del af vores SFO. Gennem foråret laves der løbende evalueringer og justeringer, så vi er klar med ny struktur for SFO til skolestart august 2017.

Der arbejdes med at skriftliggøre Frijsendal friskoles sundhedspolitik gennem foråret 2017. Vi inviterer så vidt muligt eksterne samarbejdspartnere med til arbejdet (sundhedsplejerske, PPR m.v.) så vi får lavet en god og fremtidssikret plan for skolen. Samtidig er det oplagt at tænke de nye krav ind omkring en moppepolitik, så vi er klar til oktober. Dette arbejde foregår løbende, men vil også være et fokuspunkt på personalets pædagogiske dage i slutningen af april 2017.

Arbejdet med fortsat at sikre engagerede forældre på Frijsendal friskole og skabe god tone mellem skole og hjem vil forgå i både personalegruppe og bestyrelse. I begge grupper udarbejdes der ideer til en mere grundig skriftlig redegørelse for hvilke forventninger, skolen har til de forældre, der vælger at lade deres børn gå på Frijsendal friskole. Personalegruppe arbejder med emnet til pædagogiske dage i slutningen af april og herefter mødes skolebestyrelse og personale igen for at samle trådene. Målet er at have en skriftlig og tydelig politik klar til skolestart august 2017. Skolebestyrelse vil være gøre arbejdet synligt på forældremøderne i opstarten af skoleåret 2017 / 2018.

Der er taget en beslutning om at indrette vores nuværende skolekøkken til naturfagslokale. Dette sker på baggrund af, at skolekøkkenet bruges 3 lektioner om ugen, hvor et naturfagslokale vil blive brugt i over 25 lektioner om ugen. For at sikre at vi stadig kan undervise vores 6. Klasse i madkundskab laves der aftale med friplejehjemmet i Sall om at undervisningen kan ske hos dem og på den måde også laver et spændende samarbejde mellem generationerne. November 2016 afhentes brugte møbler fra nedlagt fysiklokale og stilles på depot i container i skolegården. Gennem foråret skal der laves plan for indretning af lokale og indkøb af materialer. Det forventes at arbejdet med at lave lokalet om kan ske over sommerferien.

Næste selvevaluering vil ske slut januar 2018. Ud over at tage udgangspunkt i skolens undervisning i forhold til fælles mål og ovenstående opfølgningsplan, vil evalueringen også tage udgangspunkt i nedenstående fokuspunkter.

Fokuspunkter fremover:

 

Gennem den daglige evaluering baseret på Frijsendal friskoles evalueringskultur, samt arbejdet med selvevalueringen og opfølgningsplanen, mener vi at kunne konkludere, at den samlede undervisning til fulde lever op til de af ministeriet overordnede fastsatte tilsynskrav:

 

Al undervisning på Frijsendal friskole har til formål at leve op til ordlyden i skolens formål og værdier og evalueres derfor i forhold til dette.

Frijsendal friskole bygger på et menneskesyn, hvor ligeværdighed, fællesskab og fællesskab går hånd i hånd. Det er derfor vigtigt for skolen, at elever, forældre og personale alle oplever en skole, med et forpligtende fællesskab, og hvor tillid, tolerance, medbestemmelse og demokrati er vigtige elementer i såvel planlægning, som i daglig praksis.

Da vi er en prøveafholdende skole vil de formelle krav om beskrivelse af trin- og slutmål følge folkeskolens, selvom der naturligt vil være områder, hvor vi gør det på en anden måde og i anden rækkefølge.

Her under kan ses tidligere fokuspunkter fra selvevalueringer. Der er stor kvalitet i at have fokus på specifikke ting i skolens praksis gennem en fastsat periode, men fremtidig planlægning og skoleudvikling sker i en forståelse af tidligere evalueringer og nyskabelse. Vi anser derfor aldrig et fokuspunkt som gjort “færdigt”, men som inspiration til skolens videre udvikling.

 

Udvalgte opfyldte fokuspunkter (igennem de sidste 7 år)

Evaluering – skematisk opstillet

Evaluering – skematisk opstillet

 

[table “8221118243” not found /]

Grundmodel for evalueringer i punktform

Grundmodel for evalueringer på Frijsendal Friskole i punktform:

Tilsynserklæring fra Tilsynsførende

Tilsynserklæring fra Tilsynsførende

Åben tilsynserklaering

 

Trin og slutmål

Trin og slutmål

Frijsendal Friskole følger folkeskolens Fælles mål for de forskellige fag. Det betyder også, at vi også følger delmål og undervisningesplaner givet gennem fælles mål. Herunder er der links til Undervisningsministeriets publikationer om målene for de forskellige fag. Der er dog en række fag, hvor vi gør mere end der kræves i de fælles bestemmelser. Det er beskrevet under de enkelte fag:

Billedkunst
Biologi
Børnehaveklassen
Dansk
Engelsk
Fortælling
Alle elever har hver uge en time i faget fortælling. Her samles hele skolen og hører om mange forskellige emner, f.eks. indenfor områderne historie eller kristendomskundskab.
Fysik/kemi
Geografi
Historie
Hjemkundskab
Idræt
Kristendomskundskab
Matematik
Morgensang
Musik
Natur/teknik
Projekt
I faget projekt arbejdes med større selvvalgte emner. Derved styrkes elevernes kompetancer bl.a. indenfor områderne dansk og It og medie
Samfundsfag
Håndværk og design
Tysk

Undervisningsmiljøvurdering

Trivselsmåling 0-3. klasse

Trivselsmåling 4-9. klasse

Nøgletal

Nøgletal

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Resultat af skoles karaktergivning